O Radě ČTK

Rada ČTK je podle zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČTK. Podobně jako Česká televize či Český rozhlas ČTK poskytuje veřejnou službu. 

Působnosti Rady ČTK:

  • dbá na plnění poslání tiskové kanceláře, 
  • jmenuje a odvolává generálního ředitele, 
  • schvaluje rozpočet a závěrečný účet, 
  • na návrh ředitele schvaluje Statut ČTK, 
  • rozhoduje o stížnostech týkajících se činnosti ČTK a jejího ředitele, 
  • předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK poslanecké sněmovně,
  • hospodaří s vlastním rozpočtem, náklady hradí z vlastních komerčních aktivit aj.

Rada ČTK je ze své činnosti zodpovědná Poslanecké sněmovně.

Rada ČTK má 7 členů. Kandidáty nominují poslanecké kluby, volí a odvolává Poslanecká sněmovna na dobu 5 let, a to i opětovně. V takovém případě však ne na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Stávající členové Rady ČTK

Jméno FunkceFunkce odFunkce doNominace
Aleš Marečekčlen8.7.20208.7.2025ČSSD
Jaroslava Wenigerovámístopředsedkyně od 16.12.2019 21.6.201721.6.2022ODS
Jakub Končelíkčlen
Daniel Kortečlen
Jana Gáborovámístopředsedkyně30.5.201830.5.2023SPD
Angelika Bazalováčlen16.10.201916.10.2025Piráti
David Soukuppředseda od 16.12.201925.9.201925.9.2025ANO