O Radě ČT

Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT.

Působnosti Rady ČT:

  • jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize, 
  • schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu České televize, 
  • předkládat Poslanecké sněmovně výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize a Kodex České televize,
  • dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání,
  • schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje, zřizovat dozorčí komisi,
  • rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele, 
  • určovat mzdu generálního ředitele aj.

Rada České televize se schází na jednáních, která jsou veřejná

Ze své činnosti je zodpovědná Poslanecké sněmovně.

Členství v Radě ČT
Rada ČT má 15 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Členové Rady jsou voleni na funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů. Mohou být zvoleni opětovně. Členství v Radě ČT je veřejnou funkcí. Vymezení, kdo všechno nesmí kandidovat na odkazu zde.

Způsob volby členů Rady ČT: Podle zákona o ČT předkládají Volebnímu výboru PSP ČR nominace na členy rady na základě výzvy předsedy PSP různé společenské organizace a sdružení, jež mají co nejšířeji reprezentovat občanskou společnost. Volební výbor nejprve vyhodnotí, zda kandidáti a předkladatelé splňují zákonné předpoklady, následně poslanecké sněmovně předkládá užší výběr kandidátů, konkrétně trojnásobek počtu členů volených v daném období. O užším výběru pro PSP rozhodne hlasováním.

Stávající členové Rady ČT

JménoFunkceFunkce odFunkce doNominace
Ilja Racekčlen24.3.2022
Karel Novákpředseda15.6.2022
Ladislav Mrklasčlen15.6.2022
Vlastimil Ježekmístopředseda15.6.2022
Milada Richterováčlen15.6.2022
Tomáš Řehákčlen
Vladimír Karmazínčlen28.6.201828.6.2024Pochodnický spolek

Roman Bradáččlen26.3.202025.3.2026 Metropolitní univerzita Praha
Jiří Šlégrmístopředseda od 16. 12. 2020 26.3.2020 25.3.2026 HC Litvínov
Petr Šafaříkmístopředseda od 15. 6. 202215.6.2022
Pavel Matochamístopředseda26.5.202026.5.2026Spolek českých právníků Všehrd, Šachový svaz ČR, CES VŠEM
Lubomír rVeselýčlen26.5.202026.5.2026Centrum pro občanské svobody, z.s.