O Radě ČRo

Rada Českého rozhlasu je podle zákona 484/1991 Sb., o Českém rozhlase orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČRo.

Do působnosti Rady ČRo náleží:

  • jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele rozhlasových studií Českého rozhlasu,
  • schvalovat rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu a kontrolovat plnění rozpočtu Českého rozhlasu,
  • schvalovat na návrh generálního ředitele Statut Českého rozhlasu,
  • předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu,
  • schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení rozhlasových studií,
  • rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,
  • dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání,
  • schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje,
  • zřizovat dozorčí komisi,
  • určovat mzdu generálního ředitele.

Radní jsou zodpovědní Poslanecké sněmovně a Senátu.

Rada ČRo má 9 členů. 6 členů Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna, 3 členy Senát.

Členové jsou voleni na funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů. Členové mohou být zvoleni opětovně, ne však více než na dvě funkční období jdoucí po sobě.

Způsob volby: Podle zákona o ČRo předkládají Výboru pro mediální záležitosti PSP ČR a Senátu ČR nominace na členy rady na základě výzvy různé společenské organizace a sdružení, jež mají co nejšířeji reprezentovat občanskou společnost. V PSP ČR výbor nejprve vyhodnotí, zda kandidáti a předkladatelé splňují zákonné předpoklady, následně sněmovně předkládá užší výběr kandidátů, konkrétně trojnásobek počtu členů volených v daném období. O užším výběru pro PSP rozhodne hlasováním. V Senátu všechny uchazeče vyslechne plénum.

Stávající členové Rady ČRO

JménoFunkceČlenství odNominace
Ondřej Matoušpředseda29.9.2020Český svaz chovatelů, z.s.
Zdeněk Mahdalmístopředseda30.5.2018Volné sdružení východočeských divadelníků, z.s.
Tomáš Kňourekmístopředseda13.3.2019Tenisový klub Libeňák
Jan Krůtačlen27.3.2019Tělocvičná jednota Sokol Poříčí nad Sázavou
Marek Pokornýčlen27.3.2020Společnost Jindřicha Chalupeckého, z. s.
Jaroslav Šebekčlen23. 3. 2022Akademie věd České republiky
Jiří Dohnalčlen12. 1. 2023Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Oldřich Vágnerčlen 23. 2. 2023Člověk v tísni, o.p.s.

Bývalí členové Rady ČRo