O Radě ČRo

Rada Českého rozhlasu je podle zákona 484/1991 Sb., o Českém rozhlase orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČRo.

Působnosti Rady ČRo:

  • volí a odvolává generálního ředitele ČRo
  • dvakrát ročně Poslanecké sněmovně odevzdává zprávu o činnosti a hospodaření ČRo
  • schvaluje dlouhodobé programové plány ČRo
  • zabývá se stížnostmi posluchačů
  • Rada projednává, ale nerozhoduje. Svá doporučení vztahuje k řediteli ČRo aj.

Rada je ze své činnosti zodpovědná Poslanecké sněmovně.

Rada ČRo má 9 členů. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Členové jsou voleni na funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů. Členové mohou být zvoleni opětovně, ne však více než na dvě funkční období jdoucí po sobě.

Způsob volby: Podle zákona o ČRo předkládají Volebnímu výboru PSP ČR nominace na členy rady na základě výzvy předsedy PSP různé společenské organizace a sdružení, jež mají co nejšířeji reprezentovat občanskou společnost. Volební výbor nejprve vyhodnotí, zda kandidáti a předkladatelé splňují zákonné předpoklady, následně předkládá poslanecké sněmovně užší výběr kandidátů, konkrétně trojnásobek počtu členů volených v daném období. O užším výběru pro PSP rozhodne hlasováním.

Stávající členové Rady ČRO

JménoFunkceFunkce odFunkce doNominace
Zdeněk Mahdalmístopředseda30.5.201830.5.2024Volné sdružení východočeských divadelníků

Tomáš Kňourekmístopředseda Rady ČRo od 20. 5. 202013.3.201913.3.2025Tenisový klub Libeňák
Jan Krůtačlen27.3.201927.3.2025Tělocvičná jednota Sokol Poříčí nad Sázavou
Marek Pokornýčlen27.3.202027.3.2026Společnost Jindřicha Chalupeckého, z. s.
Jaroslav Šebekčlen23. 3. 2022
Ondřej Matoušpředseda29.9.202029.9.2026Český svaz chovatelů
Jiří Dohnalčlen12. 1. 2023
Oldřich Vágnerčlen 23. 2. 2023

Bývalí členové Rady ČRo